Ερευνητικά Έργα

Crocodile 2 είναι : ένα από τα τέσσερα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως σκοπό να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών σε όλα τα κράτη μέλη. 

 FINERPOL : Νέες πολιτικές που συνδυάζουν πόρους
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) με άλλα Χρηματοδοτικά Μέσα,
για ενεργειακές επενδύσεις σε κτίρια. 

 SUPER : Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές

(Supporting eco-innovations towards international markets)