Επισκόπηση προγραμμάτων

Το έργο Crocodile 2 είναι ένα από τα τέσσερα έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως σκοπό να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών σε όλα τα κράτη μέλη. Εμπλέκονται δημόσιες υπηρεσίες, διαχειριστές εθνικών οδών και πάροχοι πληροφοριών κυκλοφορίας οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επικεφαλής Εταίρος στο έργο με τίτλο: 
«Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment – Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και Προστασία του Περιβάλλοντος» με ακρωνύμιο PEEBPE. Το έργο PEEBPE έχει επιλεγεί ως καλύτερη πρακτική.
(www.peebpe.eu)

 

Εταίρος στο έργο με τίτλο:
«Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil fuels in heating and power generation – Προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την Προώθηση της Βιομάζας ως Αντικαταστάτη των Στερεών Καυσίμων για Θέρμανση και Ηλεκτροπαραγωγή» με ακρωνύμιο BIOFOSS.
(www.biofoss-project.eu)

Συνεργαζόμενος φορέας στο έργο με τίτλο:

«Smart Electrical Energy Management and Buildings Energy Efficiency Technologies» με ακρωνύμιο SEEMBEET στα πλαίσια της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 2013-2014», της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες», της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.