Επιστημονική Ομάδα

Η επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας και έξυπνων δικτύων συνέταξε τις προδιαγραφές για την επιτυχή δημιουργία και λειτουργία του. Η αποτελεσματικότητά της οφείλεται στο θετικό κλίμα συνεργασίας των μελών της, στο κοινό όραμα αλλά και στην ικανότητα επιλογής των κατάλληλων μεθόδων δράσης ανάλογα με την περίπτωση.

 

Ειδικότερα, το επιστημονικό ερευνητικό έργο της ομάδας αφορά σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας, στην ενεργειακή μελέτη και αναβάθμιση κτιρίων, στην εφαρμογή έξυπνων δικτύων (SmartGrids), στη μελέτη χρήσης και διαχείρισης βιομάζας για την παραγωγή Θερμικής και Ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στη χρήση της ηλεκτροκίνησης (ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ποδήλατο).

 

Οι παραπάνω τομείς διαπραγματεύονται ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση τόσο ερευνητικά όσο και σε επίπεδο εφαρμογών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ενθάρρυνσης της καινοτομίας μέσα από οργανωμένες διαδικασίες και τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς για τη συνεργασία σε προγράμματα σύμφωνα με τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη διάχυση της πληροφορίας.