Προπτυχιακές Σπουδές

To εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Γίνεται μάλιστα διαρκής προσπάθεια ανανέωσης και επέκτασης του εξοπλισμού.

Διδάσκονται τα μαθήματα:

1) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(5ο εξάμηνο - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ)

Εξοικείωση με το πραγματικό υβριδικό δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εγκατεστημένης ισχύος 3 kW του εργαστηρίου. Επίδειξη, εξοικείωση και μετρήσεις στα φωτοβολταϊκά panels με τους αντιστροφείς τους, τη μικρή ανεμογεννήτρια και τις συστοιχίες των μπαταριών.
Εισαγωγή στην έννοια του «έξυπνου μικροδικτύου», περιγραφή της αρχιτεκτονικής του λήψη και επεξεργασία μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα συλλογής μετρήσεων από τον Η/Υ και από την οθόνη του αυτόνομου αντιστροφέα (island inverter).
Αυτόνομη λειτουργία του δικτύου με πηγές ενέργειας τα φωτοβολταϊκά panels, την ανεμογεννήτρια, τις μπαταρίες και ως βοηθητική πηγή το σθεναρό δίκτυο της ΔΕΗ και αντίστροφα. Λήψη μετρήσεων και λήψη μετεωρολογικών δεδομένων.
Εισαγωγή στην τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από διάλυμα αιθανόλης, μπύρα, κρασί. Εισαγωγή στην τεχνολογία παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρια. Μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στον Η/Υ.
Σύγκριση απόδοσης για διαφορετικό είδος καυσίμου (διάλυμα αιθανόλης, μπύρα κρασί).
Επίδραση της θερμοκρασίας στη διαδικασία. Σύγκριση διαδικασίας ηλεκτρόλυσης του νερού με τη χρήση ανεμογεννήτριας και μπαταριών. Μέτρηση μεγεθών εξόδου της κυψέλης καυσίμου υδρογόνου για διάφορα ηλεκτρικά φορτία.

2) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(6ο εξάμηνο - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης TE)

Εργαστηριακές ασκήσεις εξοικείωσης στις μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές. Εισαγωγή στην έννοια του έξυπνου μικροδικτύου, περιγραφή αρχιτεκτονικής
και επεξεργασία μετρήσεων. Προσομοίωση εγκαταστάσεων με ανανεώσιμες πηγές και χρήση
εξειδικευμένου λογισμικού υποστήριξης της λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων.