Καθαρό περιβάλλον

Το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Ωστόσο, οι αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας είναι πολύ περίπλοκη και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Η βιώσιμη οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή ενεργειακή βάση, την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τα ορυκτά καύσιμα.

Read more

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον όρο εξοικονόμηση ενέργειας εννοούμε τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη - μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση πολύτιμων φυσικών πόρων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Read more

CROCODILE 2

 

 

 Σκοπό έχει να διασφαλίσει τη συντονισμένη διαχείριση τη κυκλοφορίας, οδηγώντας σε υπηρεσίες παροχής δυναμικής πληροφόρησης κυκλοφορίας υψηλής ποιότητας. Εταίροι από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ιταλία, συνεργάζονται για να βελτιώσουν τις διασυνοριακές συνθήκες κυκλοφορίας και μεταφορών, υλοποιώντας εναρμονισμένες και συγχρονισμένες εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών. Οι παραπάνω χώρες δημιουργούν τον «Crocodile διάδρομο» - “corridor” που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

 

Crocodile 2 info image

Η πράξη συνεισφέρει ευθέως στην οδηγία (EU) No 886/2013, σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την ασφάλεια των οδικών δικτύων χωρίς χρέωση στους χρήστες και την παροχή δυναμικής πληροφόρησης ασφαλών σταθμών στάθμευσης για φορτηγά και εμπορικά οχήματα.

Το έργο Crocodile 2 συγκροτείται ανά χώρα από τον επικεφαλής, που είναι συνήθως το αντίστοιχο Υπουργείο Μεταφορών και από τους φορείς υλοποίησης. Κατά συνέπεια, οι εταίροι – φορείς υλοποίησης είναι οι σύμβουλοι του Υπουργείου στο στρατηγικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών ως το 2025 και όχι μόνο ως τη λήξη του συγκεκριμένου έργου Crocodile 2 ( το ΤΕΙΔΜ είναι ένας από αυτούς).


Οι βασικοί στόχοι του έργου στην Ελλάδα είναι: Η εναρμόνιση πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και ασφαλών σταθμών στάθμευσης με όλα κράτη μέλη. Η ίδρυση και λειτουργία των Εθνικών Κέντρων Πρόσβασης πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης αυτών. To ΤΕΙΔΜ μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών δυναμικής πληροφόρησης για ασφαλείς θέσεις στάθμευσης φορτηγών και εμπορικών οχημάτων.

Site: https://crocodile.its-platform.eu/

Ώρα για αλλαγή!!!!

Η ιλιγγειώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πολιτικές και πολιτειακές μεταβολές και οι διεθνείς ανακατατάξεις οδήγησαν Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πολιτών, στη λήψη και την πραγματοποίηση αποφάσεων πουσυμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δραματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος στρέφοντας την προσοχή τους στην πράσινη ενέργεια.