Καθαρό περιβάλλον

Το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία. Ωστόσο, οι αλληλεπίδραση μεταξύ του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας είναι πολύ περίπλοκη και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Η βιώσιμη οικονομία έχει ανάγκη από σταθερή ενεργειακή βάση, την οποία δεν μπορούν να προσφέρουν τα ορυκτά καύσιμα.

Read more

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με τον όρο εξοικονόμηση ενέργειας εννοούμε τη μείωση της ποσότητας ενέργειας που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε πολλαπλά οφέλη - μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Η παραγωγή ενέργειας απαιτεί την αξιοποίηση πολύτιμων φυσικών πόρων, για παράδειγμα άνθρακα, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Read more

SUPER

 

 

Τίτλος Προγράμματος

SUPER: Στήριξη των οικο-καινοτομιών στις διεθνείς αγορές

(Supporting eco-innovations towards international markets)

Ακρωνύμιο

SKILLS+

Επικεφαλής εταίρος

Νομαρχία του Έστεργκετλάντ, Σουηδία (Östergötland, Sweden)

Αντικείμενο

1.2. Βελτίωση παρεχόμενων πολιτικών καινοτομίας

Π/Υ Πρότασης

1.669.237,00€

ΕΤΠΑ: 1.396.549,85€

Εθνική συμμετοχή: 216.933,15€

Ιδία συμμετοχή: 55.754,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 169.746,00 €

ΕΤΠΑ INTERREG EUROPE144,284.10  €

Εθνική συμμετοχή: 25,461.90 €

Διάρκεια Προγράμματος

04-2016 – 04-2021

Συνοπτική περιγραφή της ιδέας & της στόχευσης στις οποίες βασίσθηκε

ο σχεδιασμός των δράσεων του προγράμματος SUPER

Σημερινή κατάσταση

Η Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη (EDBD) είναι καθοριστικής σημασίας: ο σκοπός της είναι ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης μιας περιβαλλοντικής διάστασης στη χρήση της τεχνολογίας, στις επιχειρηματικές συμφωνίες και στις διεθνείς αγορές, δηλαδή η ενσωματωμένη περιβαλλοντική διάσταση να αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Ως τέτοια, η Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει μόνο τις Καθαρές Τεχνολογίες, αλλά περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη προϊόντων σε διαφορετικά επιχειρηματικά πεδία που χρησιμοποιούν μία περιβαλλοντικά φιλική προσέγγιση.

Στόχος

To πρόγραμμα SUPER στοχεύει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά ΒιώσιμωνΚαινοτομιών (ESIs) από τις ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχουσες περιφέρειες θα πρέπει να εργαστούν περισσότερο για να αναπτύξουν μοντέλα, όπως το μοντέλο στήριξης της  συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζει σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες θα εργάζονται παράλληλα από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε στενή αλληλεπίδραση με τις ίδιες τις ΜΜΕ.

Παράλληλα εντοπίζεται και η ανάγκη δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου επαφών σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας στα θέματα αυτά μεταξύ των δημόσιων φορέων και των ιδιωτών, με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για την Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη (EDBD) των ΜΜΕ.

Το κενό εφαρμογής πολιτικής στο οποίο θα προσπαθήσει να καλύψει το πρόγραμμα SUPER είναι το ενδιάμεσο επίπεδο/περιφερειακή στήριξη για την Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Επιχειρηματική Ανάπτυξη/Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Ανάπτυξη Πολιτικών με μία προσέγγιση μάθησης που στοχεύει καθαρά στις ανάγκες των ΜΜΕ και που περιλαμβάνει μια στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των δημόσιων αρμοδίων αρχών, των ακαδημαϊκών φορέων και των ΜΜΕ.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:

Α. στην κατανόηση των προαπαιτούμενων συνθηκών για την στήριξη των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) στις ΜΜΕ και

Β. στην ανάπτυξη μίας Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενης Εξαγωγικής Αγοράς (EDEM).

Ο στόχος του Προγράμματος είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜΜΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών - μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική ωριμότητα της κάθε  περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜΜΕ.

Τα προαναφερόμενα θα επιτευχθούν μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και πρακτικών, με εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης και τέλος, μέσω της ανάλυσης α: των αναγκών και β: προκλήσεων - ευκαιριών.

Number

Organisation

Country

1

County Administrative board of Östergötland

Σουηδία

2

Linköping University

Σουηδία

3

Vaeksthus Zealand

Δανία

4

Murcia Business Innovation Centre (BIC Murcia

Ισπανία

5

Province of Utrecht

Ολλανδία

6

Podlaska Regional Development Foundation

Πολωνία

7

Tipperary County Council

Ιρλανδία

8

Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region

Ελλάδα

9

Vidzeme Planning Region

Λετονία

10

Lithuanian Innovation Centre

Λιθουανία

 

 

 

Για να δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ώρα για αλλαγή!!!!

Η ιλιγγειώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι πολιτικές και πολιτειακές μεταβολές και οι διεθνείς ανακατατάξεις οδήγησαν Κράτη, Διεθνείς Οργανισμούς και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πολιτών, στη λήψη και την πραγματοποίηση αποφάσεων πουσυμβάλλουν καθοριστικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της δραματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος στρέφοντας την προσοχή τους στην πράσινη ενέργεια.